Generelle lånevilkår

ECOMMERCE 2020 ApS
Havnegade 39
1058 København K
CVR.nr. 38073532
Tlf.nr.: 577-1909
E-mail: samband@1909.dk

1. Indledning

Følgende udgør de generelle vilkår for optagelse af lån eller kredit hos Ecommerce 2020 ApS (herefter ”ECOMMERCE 2020”). Vilkårene gælder for alle låneaftaler mellem ECOMMERCE 2020 og dig som låntager (herefter ”Låntager”). Ønskes supplerende oplysninger kan du kontakte ECOMMERCE 2020 pr. telefon eller e-mail. De generelle vilkår gælder i det omfang, andet ikke er særskilt aftalt for lånet. Hvis de generelle vilkår afviger for det der fastsat i din specifikke låne- eller kreditaftale med ECOMMERCE 2020 (”Låneaftalen”), vil Låneaftalen gælde.

ECOMMERCE 2020 kan ændre disse generelle lånevilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til fordel for dig. I modsat fald vil ændringerne ske med tre måneders varsel.

De generelle vilkår opdateres løbende, og de til enhver tid gældende generelle vilkår findes på 1909.dk/terms.

2. Ansøgningsbetingelser og kreditvurdering

ECOMMERCE 2020 kan bevilge lån eller kredit til en fysisk person, der er mindst 18 år og myndig, har dansk eller islandsk personnummer og folkeregisteradresse, og som af ECOMMERCE 2020 vurderes som kreditværdig. Du må ikke stå i RKI, Debitor Registret eller tilsvarende anerkendte registre over dårlige betalere. Det er endvidere en forudsætning for bevilling af et lån eller en kredit, at du har et åbent mobiltelefonnummer, en bankkonto og din egen fungerende e-mail adresse, samt ikke har lån hos ECOMMERCE 2020, som har været udestående i mere end 90 dage. Hvis du tidligere har optaget et lån hos ECOMMERCE 2020, betragtes du ikke som værende en ny kunde hos ECOMMERCE 2020.

Du kan sende din låne- eller kreditansøgning via ECOMMERCE 2020s hjemmeside 1909.dk eller via din mobiltelefon.

ECOMMERCE 2020 bevilger lån eller kredit til dig på baggrund af en individuel kreditvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger fra dig og fra eksterne oplysningsbureauer, fx Debitor Registret og Experians RKI-register. Endvidere kan ECOMMERCE 2020 indhente oplysninger om din kreditværdighed hos andre finansielle institutioner. ECOMMERCE 2020 forbeholder sig ret til at afslå din låneansøgning ud fra en samlet kreditvurdering uden yderligere begrundelse. Kreditvurdering kan også ske under låne- eller kreditforholdets løbetid.

Såfremt du bevilges et lån, skal du bekræfte Låneaftalen over sms eller via Ecommerce 2020’s hjemmeside.

Umiddelbart efter Låneaftalens indgåelse vil lånebeløbet blive udbetalt, og du kan disponere over det bevilgede lånebeløb, når beløbet er registreret på din bankkonto af din bank.

3. Ydelser og betalingsbetingelser

Lånet er rentefrit i lånets løbetid.

Lånet tilbagebetales i tre ydelser (betalinger):

  • Første ydelse betales efter X dage. Samtidig hermed skal alle lånegebyrerne betales.
  • Anden ydelse betales efter 60 dage.
  • Tredje ydelse betales efter 95 dage.

I øvrigt skal Låntager betale gebyrer i henhold til punkt 6.

Som del af ydelsen betaler Låntager moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan ECOMMERCE 2020 justere ydelsen uden varsel.

Låntager er forpligtet til at betale ydelser efter Låneaftalen uagtet om ECOMMERCE 2020 har sendt påkrav eller indbetalingskort.

Låntager har ret til på anmodning til enhver tid uden omkostninger at modtage en opgørelse over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespecifikation, i form af en amortisationsplan.

Indbetalinger fra Låntager til ECOMMERCE 2020 anvendes til nedskrivning af ECOMMERCE 2020’S tilgodehavende i følgende rækkefølge: 1) Gebyrer 2) renter 3) omkostninger 4) afdrag på lånet.

4. Betaling og førtidig indfrielse

Tilbagebetaling af lånet og betaling af gebyrer, omkostninger og morarenter sker med kreditkortbetaling gennem sikker betaling hos QuickPay ApS. Der kan der blive pålagt et administrationsgebyr herfor. Det er aftalt, at lånet tilbagebetales med kreditkort, og Låntager accepterer, at Ecommerce 2020 trækker betalinger på Låntagers kreditkort via QuickPay ApS, når betalingerne forfalder. Der henvises i øvrigt til gebyr- og renteoversigten i Låneaftalens afsnit 3D.

Låntager accepterer at alle forfaldne udestående skyldige beløb til Ecommerce 2020, herunder gebyrer, renter, omkostninger og afdrag på lånet, kan trækkes på Låntagers kreditkort. Ecommerce 2020’s adgang til at trække betalinger af forfaldne udestående fordringer gælder uagtet, hvilket produkt Låntager har købt hos Ecommerce 2020 eller et af Ecommerce2020’s koncernselskaber. Låntagers kreditkortoplysninger benyttes til at opkræve forfaldne udestående skyldige beløb på både eksisterende og fremtidige låneforhold med Ecommerce 2020.

I tilfælde af at en betaling ikke kan identificeres som foretaget af Låntager, anses afdraget for udestående, indtil betalingen identificeres. Låntager skal betale morarente for den forsinkede betaling, medmindre forholdene ikke skyldes Låntager.

Låntager kan til enhver tid tilbagebetale lånet helt eller delvist før den endelige forfaldsdato i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler herom. Låntagers samlede omkostning ved at tilbagebetale lånet før forfaldsdato kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato. Såfremt Låntager ønsker at tilbagebetale lånet før forfaldsdato, skal der gives ECOMMERCE 2020 skriftlig besked herom til adressen angivet øverst i disse betingelser eller pr. e-mail til samband@1909.dk.

5. Gebyrer og renter

ECOMMERCE 2020 opkræver altid et stiftelsesgebyr ved indgåelse af låne- eller kreditaftaler samt gebyr ved forlængelse af lånets løbetid ved eller udsættelse af betalingsfrist. Derudover opkræver ECOMMERCE 2020 gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom for rykkerskrivelser og inkassovarsler, der retmæssigt sendes til Låntager. Såfremt Låntager ikke foretager rettidig indbetaling af afdrag mv., vil der blive pålagt morarenter af det udestående beløb, enten fastsat ved den aftalte debitorrente eller rentesatsen i renteloven. I tilfælde af misligholdelse, er Låntager pligtig at betale omkostninger forbundet med en inddrivelse af dit udestående afdrag.

  • ECOMMERCE 2020 kan med 30 dages varsel ændre gebyrer til ugunst for Låntager som følge af ændringer i Nationalbankens diskonto eller lignende forhold, som ECOMMERCE 2020 ikke har indflydelse på. ECOMMERCE 2020 kan derudover sagligt ændre gebyrer, såfremt det følger af følgende forhold, som ECOMMERCE 2020 er uden indflydelse på: lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold påfører ECOMMERCE 2020 øgede omkostninger til administration el. lign. i forbindelse med gennemførelsen af den service, som gebyret vedrører, eller i forbindelse med services og administration, der ikke hidtil er opkrævet gebyrer for,
  • Låntagers individuelle forhold gør, at en bestemt handling eller service, som gennemføres i forbindelse med kredittens administration, fordyres væsentligt (fx ændret betalingsmetode, flytning til udlandet, el.lign.), eller
  • kreditten må ændres som følge af ændringer i lovgivning, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold, der ligger uden for ECOMMERCE 2020s kontrol.

Oplysning om ændring af gebyrer sker ved fremsendelse af e-mail. De til enhver tid gældende gebyrer er tilgængelige på ECOMMERCE 2020’s hjemmeside.

6. Opsigelse og ændring af Låneaftalenn

Låntager kan til enhver tid skriftligt opsige din Låneaftalen med ECOMMERCE 2020 uden varsel. Ved opsigelse af aftalen forfalder et eventuelt udestående beløb inklusive renter og gebyrer omgående til betaling.

ECOMMERCE 2020 kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse, jf. nedenfor.

ECOMMERCE 2020 er berettiget til at ændre lånevilkårene for eksisterende kunder. Eksisterende kunder, som berøres af vilkårsændringer, vil få meddelelse om dette via e-mail vedhæftet opdaterede lånevilkår.

7. Misligholdelse

Foretager Låntager ikke rettidig indbetaling af ydelserne iht. Låneaftalen, herunder renter og gebyrer, anses Låneaftalen for misligholdt.

Ved misligholdelse pålægger ECOMMERCE 2020 låne- eller kreditbeløbet gebyrer samt morarenter efter renteloven, og ECOMMERCE 2020 forbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker samt evt. inkassogebyr.

ECOMMERCE 2020 er i tilfælde af misligholdelse berettiget til at foretage inddrivelse af eller med bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand. I så fald afholder Låntager eventuelle omkostninger forbundet hermed.

8. Tvangsfuldbyrdelse

Ved manglende indbetaling vil ECOMMERCE 2020’s tilgodehavende, om nødvendigt, blive inddrevet via retslig inkasso, og kan uden yderligere domserhvervelse inddrives på baggrund af Låneaftalen, idet Låneaftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

9. Overdragelse

ECOMMERCE 2020 er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand uden dit forudgående samtykke. Låntager er ikke berettiget til uden forudgående skriftlig accept fra ECOMMERCE 2020 at overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand.

10. Kommunikation

Al korrespondance vedrørende Låneaftalen mellem dig og ECOMMERCE 2020 skal foregå skriftligt ved anvendelse af de adresser eller e-mailadresser som er oplyst via låne- eller kreditansøgningen og Låneaftalen.

Låntager er forpligtet til straks at informere ECOMMERCE 2020, såfremt der sker ændringer i Låntagers adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som er blevet oplyst ved låne- eller kreditansøgningen.

11. Registrering og behandling af personoplysninger

ECOMMERCE 2020 registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven dit navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og låneoplysninger. Dine personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

ECOMMERCE 2020 forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de IT- virksomheder som bistår ECOMMERCE 2020 med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som ECOMMERCE 2020. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov.

Videregivelse til IT-virksomheder sker alene med henblik på intern håndtering af låne- eller kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Ved din accept af låne- eller kreditudbetalingen, giver du samtykke til ECOMMERCE 2020s registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer til samarbejdspartnere, som er nævnt ovenfor.

ECOMMERCE 2020 forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikation med dig. Dette vil blive oplyst til dig, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet.

Du kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger, som ECOMMERCE 2020 har indsamlet om dig og behandler.

Ønsker du at klage over ECOMMERCE 2020s behandling af persondata/personfølsomme oplysninger, bedes du rette henvendelse til ECOMMERCE 2020s dataansvarlige pr. e-mail til samband@1909.dk. Såfremt du ikke er tilfreds med udfaldet heraf, kan du videre rette henvendelse til:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K.
eller pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk.

12. Fortrydelsesret

Ifølge kreditaftalelovens § 19 kan Låntager fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse indenfor 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Låntager har modtaget den aftalte ydelse.

Låntager har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og det produkt Låntager har bestilt. Fortrydelsesfristen løber ikke, før Låntager har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir, elektronisk post eller i en kreditaftale).

Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis aftalen på Låntagers udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fristen. Dette vil ofte være tilfældet på f.eks. betalingsoverførsler. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftalen opsiges i overensstemmelse med reglerne i den konkrete aftale.

Hvis Låntager ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Låntager blot, inden udløbet af fristen, underrette ECOMMERCE 2020 herom. Låntager kan give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller via e-mail. Låntager skal blot sende underretningen senest inden fristens udløb. Hvis Låntager vil sikre sig bevis for, at Låntager har fortrudt rettidigt, kan Låntager f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning kan sendes til: ECOMMERCE 2020, Havnegade 1058, 1058 København K, eller via e-mail til samband@1909.dk.

Hvis Låntager udnytter fortrydelsesretten, skal Låntager uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten tilbagelevere det låneprovenu, Låntager har modtaget. Låneprovenuet er rentebærende i fortrydelsesperioden.

Såfremt Låntager tre gange over tre måneder benytter sig af sin fortrydelsesret, forbeholder ECOMMERCE 2020 sig at undergive Låntageren en 6 måneders karensperiode før der igen kan optages et lån hos ECOMMERCE 2020.

13. Erstatningsansvar

ECOMMERCE 2020 er ikke ansvarlig for tab og skade, der lides som følge af, at Låntager har angivet unøjagtige eller fejlagtige oplysninger. ECOMMERCE 2020 er ej heller ansvarlig for tab forårsaget af forhold, der kan henregnes force majeure.

Derudover er ECOMMERCE 2020 ikke ansvarlig for tab og skade som følge af manglende internetforbindelse eller udfald i denne, som medfører, at Låntager ikke kan få adgang til ECOMMERCE 2020s hjemmeside. I tillæg hertil er ECOMMERCE 2020 heller ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af nedbrud, fejl eller lignende på ECOMMERCE 2020s hjemmeside.

ECOMMERCE 2020 er ikke ansvarlig for indirekte tab og skade som følge af, at Låntager har benyttet ECOMMERCE 2020s hjemmeside eller nogle services på hjemmesiden.

For ethvert andet tab end de ovenfor nævnte kan ECOMMERCE 2020 alene ifalde ansvar i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler.

14. markedsføring og samtykke

Hvis Låntageren ved indgåelse af Låneaftalen med ECOMMERCE 2020 har krydset feltet ”Ja-tak til nyhedsbreve” af, har Låntageren givet samtykke til at ECOMMERCE 2020 må benytte Låntagerens oplysninger til at sende oplysninger og tilbud om andre låne- eller kreditprodukter.

Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at skrive til samband@1909.dk.

15. Persondatapolitik og samtykke til videregivelse

Vores til enhver tid eksisterende ”Privatlivspolitik og politik om databehandling” er gældende for Låneaftalen.

ECOMMERCE 2020 opbevarer Låntagerens personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opretholde Låneaftalen og ECOMMERCE 2020’s forpligtelser efter Låneaftalen.

ECOMMERCE 2020 er efter dansk hvidvaskningslovgivning og efter reglerne for finansielle virksomheder forpligtet til at opbevare Låntagerens personoplysninger i mindst 5 år efter Låneaftalens ophør.

Ved indgåelse af Låneaftalen giver Låntageren samtykke til at ECOMMERCE 2020 videregiver personoplysninger til tredjeparter, der samarbejder med ECOMMERCE 2020, herunder koncernselskaber og andre udvalgte tredjeparter.

Låntageren har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data ECOMMERCE 2020 har om Låntageren. Låntageren har ret til at få berigtiget forkerte oplysninger og hvis oplysningerne ikke længere er relevante for at opfylde Låneaftalen eller lovgivning i øvrigt, slettet sine oplysninger.

16. Lovvalg og tvistløsning

Disse generelle lånevilkår er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved de danske domstole.

17. Tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndigheden for ECOMMERCE 2020 er:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobens Vej 35
2500 Valby.

Som udlånsvirksomhed er ECOMMERCE 2020 endvidere underlagt Finanstilsynets tilsyn for så vidt angår hvidvasklovens område:

Finanstilsynet,
Århusgade 110,
2100 København Ø.

18. Klageadgang

Hvis der opstår en konflikt, kan du rette henvendelse til ECOMMERCE 2020, så du og ECOMMERCE 2020 i fællesskab kan forsøge at finde en løsning. Såfremt du fortsat ikke er tilfreds, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobens Vej 35
2500 Valby

eller pr. e-mail til spa@kfst.dk

(version: 3, gyldig fra: 3.9.2018)